Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Районен съд – Берковица приключи 1157 дела и осъди 86 лица през 2019 г. СНИМКА: Pixabay

През 2019 г. в Районен съд – Берковица са постъпили 1187 дела, което е с 42 дела по-малко от 2018 г. При гражданските дела има тенденция на намаляване на постъпилите дела – те са със 133 броя по-малко от предходната година, но при наказателните дела броят се е увеличил с 91 през 2019 г., обяви председателката на РС- Берковица Юлита Георгиева в отчетния доклад на съда за 2019 г. Според данните в отчета като цяло през 2019 г. делата за разглеждане в РС – Берковица, заедно с останалите несвършени от предходната година, са били 1325 – само с 29 дела по-малко от 2018 г. Наблюдава се увеличение при всички видове наказателни дела, но най-значимо то е при административно наказателните дела – с 40 повече от предходната година, близо 43 % от всички постъпили наказателни дела.

По отношението на видовете престъпления най-голям е броят на новообразуваните наказателни дела по обвинения за извършени общоопасни престъпления – 52 броя при 45 за 2018 и 78 за 2017 г. На второ място са делата по обвинения за извършени престъпления против стопанството – 9 при 7 за 2018 и 6 за 2017 г. На следващо място по брой са делата по обвинения за престъпления против собствеността – 8 при същия брой за 2018 г и и 14 за 2017 г., а след тях са делата по обвинения за престъпления против брака, семейството и младежта – 7 при 8 за 2018 и 7 за 2017 г. През 2019 г. в РС- Берковица са осъдени 86 лица. На 61 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок до 3 години, като на 52 съдът е постановил условни присъди. На 14 лица е наложено наказание „Пробация“, 8 са наказани с „Глоба“, а на 3 лица са наложени други наказания. Със споразумение са наказани 55 лица. През миналата година в РС- Берковица не са разглеждани наказателни производства със значим обществен интерес. Налице са обаче наказателни дела с усложнена престъпна дейност – с много подсъдими в различни съучастия помежду им и в условията на продължавано престъпление.

Общо през 2019 г. в РС – Берковица са свършени 1157 дела - с 39 дела по-малко в сравнение с 2018 г., когато обаче делата са били с 309 по-малко от 2017 г. В тримесечен срок са приключени 91 % от гражданските и 69 % от наказателните дела. Изложените в отчета данни показват, че РС – Берковица е запазил традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока е постигнато желаното. Високият процент дела, разгледани в тримесечния срок, се дължи на добрата организация на работата в отделните служби на съда. Районен съд – Берковица е осъществявал своята дейност през 2019 г. в непълен състав – при утвърден щат от трима съдии, от които един административен ръководител – председател, заетите бройки са били две. Двамата съдии в РС – Берковица са работили при изключително висока натовареност – свръх натовареност с коефициенти 256 и 283 при коефициeнт за нормална натовареност на съдия от 70 до 110.

Посочените резултати показват, че всеки един от работили в РС- Берковица през 2019 г. съдии и съдебни служители е допринесъл за своевременно разглеждане и приключване на постъпилите дела, за бързото и качествено правораздаване и повишаване на доверието на обществото в съдебната система. Независимо от това през 2020 г. следва да се положат още усилия за намаляване до минимум на отменените съдебни актове по наказателни и граждански дела и предприетите мерки за спазване на сроковете при изготвянето на съдебните актове да се изпълняват стриктно, заяви в отчетния доклад съдия Георгиева.

На отчетния доклад за дейността на РС- Берковица присъстваха председателят на ОС- Монтана Милена Бранкова и зам. председателят на ОС- Аделина Троева.