Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Агенцията за социално подпомагане работи по проект, финансиран от европейска програма

Агенцията за социално подпомагане изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е да изведе пациентите с психиатрични разстройства от специализирани институции.

“Проектът се нарича “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”. Той включва, първо, подготовка за извеждане на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в 11 държавни психиатрични болници по социални индикации. Второ, създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост”, пояснява Димитър Арнаудов, ръководител на проекта.

Изпълнението е доста сложно, с много дейности. Най-напред се разработва методика за оценка на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост. Тя съдържа специализирани критерии за оценка на състоянието им. Създават се и се подготвят екипите, които да извършват индивидуалните оценки на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници. Правят се оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на хората, настанени в определените за закриване специализирани институции, и на лицата, трайно настанени в психиатрични болници. Разработват се методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора.

“Следващите дейности са подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване; осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване; мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора  с психични разстройства и с умствена изостаналост. Изготвяме анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора”, изброява Димитър Арнаудов.

22 екипа, включващи експерти от дирекциите за социално подпомагане, психиатричните болници и специализираните институции, са направили задълбочени индивидуални оценки на потребностите на лицата. За всяко е разработен и план за подкрепа. “Цялостният процес премина при осигуряване включването на лицата, при спазване на личното достойнство и зачитане на техния личен избор. Изследвани бяха здравният и социалният им статус, създадени бяха доверителни връзки, разгледаха се възможностите и желанието им за реинтеграция в семейна среда”, уверява ръководителят на проекта.

Разработена е и програма за подготовка за живот в общността. Нейната цел е персоналът в специализираните институции да бъде подпомогнат в работата си с потребителите и те да придобият социални и трудови умения, които да им осигурят възможности за социално включване.

До края на август тази година са изготвени 967 оценки на лица от целевата група и планове за подкрепа. Служителите от социалните институции работят активно по процеса на подготовката им за живот в общността, те ще бъдат настанени в новоизградени социални услуги за резидентна грижа, отчита Димитър Арнаудов.

Има методика за закриване на специализираните институции за хора с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора. Тези два документа съдържат конкретни стъпки, методи и принципи, които ще подпомогнат общините в цялостния процес по закриване и реформиране на специализираните институции.

“За нас е много важно продължаващото обучение на специалистите от социалната и здравната система за работа с хора, които имат психични разстройства и умствена изостаналост. Изготвихме наръчник, който включва принципи и методи на работа; правила за работа; подходи за осигуряване на личното достойнство на потребителите; действия при агресивно и автоагресивно състояние; видове подкрепа; включване в различни дейности на потребителите на услугите; водене на случай; придобиване на социални умения; мотивация на персонала за работа с лица с психични разстройства и с умствена изостаналост и други”, обяснява ръководителят на проекта.

Какво показва анализът на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, какво предвижда Националната стратегия за дългосрочна грижа можете да прочетете в интервю с Димитър Арнаудов в следващ брой на вестник “24 часа”.